Közgyűlési meghívó 2022.05.24.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete az 502/2020
(XI.16.) Korm. r. rendelkezéseire figyelemmel online - közgyűlést tart, amelyhez történő
csatlakozásra minden Rendes Tagot és Pártoló Tagot meghívunk.

Az online közgyűlés időpontja: 
2022. május 24., 18.30 óra
A közgyűlés lebonyolításának informatikai megoldása: 
Google Meet alkalmazás (itt)

Az érvényes részvétellel és lebonyolítással kapcsolatos informatikai és technikai
információk, illetve egyéb feltételek:

A csatlakozásra a közgyűlés kezdő időpontja előtt legkésőbb 15 perccel közzétett linken van
lehetőség, amely az egyesület hivatalos honlapján érhető el (www.szupercella.hu). Az elnökség a
linket az esetleges megismételt közgyűlés kezdő időpontjáig aktívan tartja, illetve a
becsatlakozást lehetővé teszi.

Érvényes és a tagi jogok teljes körű gyakorlására lehetőséget adó részvétel kizárólag a részt
vevő tag képét és hangját élő adásban, egyidejűleg és folyamatosan megjelenítő csatlakozott
állapota mellett lehetséges, amelynek alapján az elnök a részt vevő tag személyazonosságát az
arc és a hang együttes és egyidejű azonosításával a közgyűlés bármely időpillanatában
megállapítani képes. Mindaddig, amíg a részt vevőnek élő, együttesen képet és hangot
tartalmazó csatlakozása nincs, addig legfeljebb hallgatóságnak minősülhet, szavazati,
hozzászólási és indítványozási joga nincs. A közgyűlés kezdetén az elnök részére a részt vevő
köteles fényképes személyazonosító okmányt felmutatni (útlevél, személyi igazolvány, vezetői
engedély) és annak számát a jegyzőkönyvben történő rögzítés céljából bediktálni, illetve köteles
olyan e-mail címet a jegyzőkönyv részére megadni, amely címre a jegyzőkönyv megküldését
kívánja. Mindezek hiányában a részvétel nem tekinthető érvényesnek azzal, hogy az e-mail cím
megadásának hiánya vagy helytelen volta önmagában a részvétel érvénytelenségét nem
eredményezi.

Az online közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke, levezető elnök külön megválasztására
nem kerül sor. A jegyzőkönyvet az elnök önállóan vezeti és írja alá. Az elnök a jegyzőkönyv
tervezet szövegét a közgyűlés keretében online élő adásban ismerteti az érvényesen jelen lévő
tagokkal. Ezt követően a megküldött verziót kinyomtatja és elnöki minőségében aláírja, majd az
aláírt példányt e-mailen megküldi. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a jelenléttel kapcsolatos
adatok, így részt vevők neve, lakcíme, személyazonosító igazolvány száma és e-mail címe,
valamint bármely olyan technikai vagy egyéb körülmény felmerülése, amely a csatlakozási igény
ellenére az érvényes részvételt és tagi joggyakorlást korlátozta vagy kizárta (pl. hang vagy kép
hiánya, személyazonosítás hiánya / kétsége stb.). Az elnökség messzemenően támogatást
igyekszik nyújtani az infokommunikációs kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében, kéri
azonban annak megértését, hogy amennyiben kétségtelenül a tagi oldalon nem megfelelőek az
érvényes részvételhez megkövetelt technikai feltételek, úgy a részvételt érvényesnek elfogadni
még akkor sem lehet, ha egyébként a rendelkezésre adatok alapján a tag személye
valószínűsíthető.

NAPIRENDI PONTOK
1./ Az egyesület 2021. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, illetve kiegészítő
mellékletének elfogadása
Az 502/2020 (XI.16.) Korm. r. alapján a napirendhez tartozó közgyűlési határozattervezet
szövege:
„ …/2022 (V.24.) közgyűlési határozat: A közgyűlés ………. (szavazati arányok feltüntetése),
nyílt / zárt szavazással, a jelenléti ív szerint jelen lévők maradéktalan szavazásban való
részvétele mellett elfogadta / nem fogadta el az egyesület 2021. évi beszámolóját, közhasznúsági
jelentését, illetve kiegészítő mellékletét.

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott
közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg,
úgy 30 perc elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend mellett
megismételt közgyűlést tarthat. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés
határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van. A megismételt
közgyűlésre jelen esetben akként kerül sor, hogy annak alább közzétett időpontjáig az online
csatlakozás és részvétel lehetősége a fentebb körülírt internetes elérési útvonalon, illetve
feltételek szerint fennáll.
 
A megismételt online közgyűlés időpontja: 2022. május 24., 19.00 óra
 
Kelt Budapest, 2022. május 02.
 
 
Komjáti Kornél
Elnök

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat