Közgyűlési meghívó 2021.03.21.

Tisztelt Rendes és Pártoló Tagjaink!
 
A Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete az 502/2020 (XI.16.) Korm. r. rendelkezéseire figyelemmel online - közgyűlést tart, amelyhez történő csatlakozásra minden Rendes Tagot és Pártoló Tagot meghívunk.

Az online közgyűlés időpontja: 

2021. március 21., 18.00 óra
 

A közgyűlés lebonyolításának informatikai megoldása: 

Google Meet alkalmazás

Az érvényes részvétellel és lebonyolítással kapcsolatos informatikai és technikai információk, illetve egyéb feltételek: 

A csatlakozásra a következő linkre kattintva van lehetőség:link (A link az közgyűlés időpontjában válik elérhetővé)

(Az elnökség a linket a közgyűlés hivatalos kezdetekor aktiválja és esetleges megismételt közgyűlés időpontjáig aktívan tartja.)

Érvényes és a tagi jogok teljes körű gyakorlására lehetőséget adó részvétel kizárólag a részt vevő tag képét és hangját élő adásban, egyidejűleg és folyamatosan megjelenítő csatlakozott állapota mellett lehetséges, amelynek alapján az elnök a részt vevő tag személyazonosságát az arc és a hang együttes és egyidejű azonosításával a közgyűlés bármely időpillanatában megállapítani képes. Mindaddig, amíg a részt vevőnek élő, együttesen képet és hangot tartalmazó csatlakozása nincs, addig legfeljebb hallgatóságnak minősülhet, szavazati, hozzászólási és indítványozási joga nincs. A közgyűlés kezdetén az elnök részére a részt vevő köteles fényképes személyazonosító okmányt felmutatni (útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély) és annak számát a jegyzőkönyvben történő rögzítés céljából bediktálni, illetve köteles olyan e-mail címet a jegyzőkönyv részére megadni, amely címre a jegyzőkönyv megküldését kívánja.  Mindezek hiányában a részvétel nem tekinthető érvényesnek azzal, hogy az e-mail cím megadásának hiánya vagy helytelen volta önmagában a részvétel érvénytelenségét nem eredményezi. 

Az online közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke, levezető elnök külön megválasztására nem kerül sor.  A jegyzőkönyvet az elnök önállóan vezeti és írja alá. Az elnök a jegyzőkönyv tervezet szövegét a közgyűlés keretében online élő adásban ismerteti az érvényesen jelen lévő tagokkal és az általuk megadott e-mail címre az ismertetett szöveget megküldi, ezt követően a megküldött verziót kinyomtatja és elnöki minőségében aláírja. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a jelenléttel kapcsolatos adatok, így részt vevők neve, lakcíme, személyazonosító igazolvány száma és e-mail címe, valamint bármely olyan technikai vagy egyéb körülmény felmerülése, amely a csatlakozási igény ellenére az érvényes részvételt és tagi joggyakorlást korlátozta vagy kizárta (pl. hang vagy kép hiánya, személyazonosítás hiánya / kétsége stb.). Az elnökség messzemenően támogatást igyekszik nyújtani az infokommunikációs kapcsolat létrehozása és fenntartása érdekében, kéri azonban annak megértését, hogy amennyiben kétségtelenül a tagi oldalon nem megfelelőek az érvényes részvételhez megkövetelt technikai feltételek, úgy a részvételt érvényesnek elfogadni még akkor sem lehet, ha egyébként a rendelkezésre adatok alapján a tag személye valószínűsíthető. 

     

   

NAPIRENDI PONTOK
 

1./ Az egyesület székhelyének és erre tekintettel az alapszabály I./ 4./ pontjának módosítása

Az 502/2020 (XI.16.) Korm. r. alapján a napirendhez tartozó közgyűlési határozattervezet szövege:

„ …../2021 (III.21.) közgyűlési határozat: A közgyűlés ………. (szavazati arányok feltüntetése), nyílt / zárt szavazással, a jelenléti ív szerint jelen lévők maradéktalan szavazásban való részvétele mellett elfogadta / nem fogadta el, hogy az egyesület székhelye 2021. március hó 31. napjától …………………………………………, amelynek megfelelően az alapszabály I./4./ pontja módosításra és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásra került.”   

 

MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 

Az Egyesület alapszabályának 8.7./ pontja alapján, amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, mert azon a leadható szavazatok több, mint fele nem jelenik meg, úgy 30 perce elteltével az egyesület a meghívóban közölt változatlan feltételek és napirend mellett megismételt közgyűlést tarthat. A szabályszerűen összehívott megismételt közgyűlés határozatképes, amennyiben azon legalább négy leadható szavazat jelen van. A megismételt közgyűlésre jelen esetben akként kerül sor, hogy annak alább közzétett időpontjáig az online csatlakozás és részvétel lehetősége a fentebb körülírt internetes elérési útvonalon, illetve feltételek szerint szerint fennáll.
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. március 21., 18.30 óra

 

 
Kelt Budapest, 2021. március 04.
 
 
Komjáti Kornél
Elnök

Kapcsolat

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

info@szupercella.hu

1139 Budapest, Fiastyúk utca 57. 3/3

Adószám (1% felajánláshoz)

18033108-1-41

Készítette

Viharvadászok Egyesülete
CodeOne.hu

Jogi tudnivalók

Az oldalon található minden tartalom (az oldal készítői és az oldali felhasználói által a weboldalon vagy a mobil applikációkon keresztül feltöltött szöveg, kép, videó, mérési eredmény, stb.) - kivéve ahol a feltüntetett információk ettől eltérnek - a Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesületének tulajdonát képezi. Bármilyen nemű felhasználáshoz az Egyesület írásbeli hozzájárulása szükséges. A weboldal tartalmai szabadon hivatkozhatók a forrás feltüntetésével.

Támogatás, pályázat